رئیس مجلس شورای اسلامی: باید از ظرفیت بخش های خصوصی و نهادهای عمومی در پیشبرد پروژه ها استفاده کنیم.