در این ویدئو کوتاه شکنجه یک سیاهپوست آمریکایی در مقابل خانواده‌اش را مشاهده می نمایید.