پاندمی ویروس کورونا دو اصل اقتصاد جهانی و امنیت جهانی را به‌هم ریخته است. تزلزل این دو اصل به‌طور مستقیم بر نحوه شکل‌گیری آینده نظام اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد . ماندگاری و طول عمر این ویروس قدر مسلم روندی کاهشی و بحرانی را برای دنیا رقم می‌زند.