ارتش سوریه طی چند روز گذشته و پس از هفت سال، وارد شهر الدرباسیه در مرز مشترک با ترکیه شد.