به گزارش پارس نیوز، 

سیل به نزدیک آرامگاه کوروش در پاسارگاد رسید.