به گزارش پارس نیوز، 

نادر طالب زاده برای اولین بار خبر داد: از دوماه پیش صحبت درباره لوایح FATF در صداسیما ممنوع است.