به گزارش پارس نیوز، 

مردی در هنگام تعمیر موبایل در مغازه‌اش بود که ناگهان باتری آن موبایل در دستش ترکید.