در سال ۱۳۵۱ به مناسبت سفر  پله ، ستاره  فوتبال برزیل   که به همراه تیم سانتوس به تهران آمده بود، نام تیم دیهیم به افتخار پله به پله تغییر یافت. نام ورزشگاه خانگی دیهیم که در شرق تهران بود نیز از دیهیم به پله عوض شد.

پله