آرتم دزیوبا بعد از کسب عنوان آقای گلی و کنار زدن همبازی و دوستش آزمون، گفت: «واقعا احساس شادی می کنم. در این بازی فرزند سومم به دنیا آمد. دویستمین گلم را به ثمر رساندم، پوکر کردم و در نهایت جایزه آقای گلی را از آزمون گرفتم. به نظرم وقتی سردار شنید من 4 گل زدم از اسبش سقوط کرده باشد(باخنده).»

آرتم و سردار رابطه بسیار دوستانه ای با هم دارند و سال گذشته مشترکا آقای گل روسیه شده بودند.