احمد نوراللهی گل اول پرسپولیس مقابل گل گهر را به ثمر رساند.