شادنوش پزشک بیمارستان فرهیختگان گفت: تمام امکانات مورد نیاز از لحاظ تجهیزات و دارو فراهم است و تیم درمانی بسیار قوی درمان انصاریان را زیر نظر دارد.

او بیان کرد: دکتر هاشمیان از شب گذشته بالای سر انصاریان حضور دارد و از این پس مردم و طرفداران عزیز باید دعا کنند تا وضعیت انصاریان بهتر شود، چون مادر انصاریان بسیار بی تاب است و امیدوارم خداوند علی انصاریان را به مادرش ببخشد.