تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم دی ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

 

////

////

////

////

////

////

////

////

////

////

////

////

////

////