تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجم آذرماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

 

 

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

////////////////////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////