تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم آبان به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

چشم استقلال به بانو سوسانا! / نمایش امیدوار کننده تازه واردها/ چپ پرسپولیس پر می‌شود

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ آبان