سعیدعباسی با توافق تمامی اعضای هیات مدیره باشگاه، به سِمت مدیرعاملی منصوب شد.

عباسی سابقه مدیرعاملی باشگاه تراکتور سازی تبریز را در کارنامه دارد.