امروز پیش از برگزاری تمرین پرسپولیس از اعضای این تیم تست کرونا گرفته شد. جواب آزمایشها مشخص شده و‌ هیچ عضوی کرونا ندارد.