روز پنجشنبه از مجموعه تیم استقلال  تست کرونا گرفته شد و امروز جواب این تست مشخص شد و ۲ بازیکن استقلال (محمد دانشگر و مهدی مهدی پور) مشکوک به کرونا هستند، به همین دلیل این ۲ بازیکن تا زمان تست دوم وارد قرنطینه شدند.