تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجم مهر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.