بعد از وقفه و استراحتی کوتاه فاز دوم تمرینات تیم استارت خورد.

در این بخش از تمرینات تیم کاملتر و فهرست نهایی خواهد شد.