تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیستم شهریور به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.