به گزارش پارس نیوز، 

این دیدار در نهایت با نتیجه ؟ - ؟ به ترتیب برای سایپا و سپاهان خاتمه یافت شما می توانید اطلاعات کامل بازی را مشاهده کنید

ترکیب سایپا:

ترکیب سپاهان:

داور: - - - ، سایر اعضای کادر داوری:


32

Array
(
    [6958] => سپاهان - سایپا - لیگ 14
    [7157] => سپاهان - سایپا - لیگ 12
    [7190] => سایپا - سپاهان - لیگ 12
    [7210] => سپاهان - سایپا - لیگ 13
    [7279] => سپاهان - سایپا کرج - لیگ 10
    [7281] => سپاهان - سایپا - لیگ 9
    [7305] => سایپا کرج - سپاهان - لیگ 10
    [7335] => سپاهان - سایپا - لیگ11
    [7376] => سایپا کرج - سپاهان - لیگ 8
    [7385] => سپاهان - سایپا - لیگ 6
    [7412] => سپاهان - سایپا کرج - لیگ 8
    [7427] => سایپا - سپاهان - لیگ7
    [7457] => سپاهان - سایپا - لیگ7
    [7482] => سپاهان - سایپا - لیگ 1
    [7503] => سپاهان - سایپا - لیگ 3
    [7495] => سپاهان - سایپا - لیگ2
    [7526] => سایپا - سپاهان - لیگ 2
    [7535] => سایپا - سپاهان - لیگ 3
    [7561] => سپاهان - سایپا کرج - لیگ 5
    [7579] => سایپا کرج - سپاهان - لیگ 5
    [7581] => سپاهان - سایپا - لیگ 4
    [7596] => سایپا - سپاهان - لیگ 4
    [7658] => سپاهان - سایپا (حذفی 85-86)
    [8560] => سایپا - سپاهان - لیگ 15
    [8607] => سپاهان - سایپا - لیگ 15
    [19353] => سایپا - سپاهان - لیگ 16
    [19369] => سپاهان - سایپا - لیگ 16
    [21459] => سپاهان - سایپا حذفی
    [23355] => سپاهان - سایپا - لیگ 17
    [23405] => سایپا - سپاهان - لیگ 17
    [26729] => سپاهان - سایپا - لیگ 18
    [26744] => سایپا - سپاهان - لیگ 18