به گزارش پارس نیوز، 

من معتقدم که این بازی یک ماموریت بزرگ برای هر دو تیم است. ما با هدف ایجاد پل‌های امید، نه پل‌های ترس، به اینجا آمده ایم. این همان چیزی است که بازیکنان برای فردا تمرکز می‌کنند تا سرگرمی، شادی و افتخار برای طرفداران، در یمن و در ایران ایجاد کنند. ما نمی‌توانیم نتیجه بازی را کنترل کنیم، اما می‌توانیم نگرش و تعهدمان را کنترل کنیم.

من همیشه بازیکنانم را برای بازی کردن برای مردم به چالش می‌کشم. مطمئن هستم که هنگام خروج از زمین، بازیکنان می‌دانند هواداران به آن‌ها افتخار می‌کنند. شجاعت و نگرش مثبت، این چیزی است که همیشه برای من مهم است و من به بازیکنانم افتخار می‌کنم. تعداد زیادی از مردم در خارج از کشور کار می‌کنند و رنج می‌برند و همیشه فوتبال برای تولید سرگرمی و شادی آن‌ها ضروری است.

این همان چیزی است که هر دو تیم فردا برای آن بازی می کنند. اکثر مردم گاهی اوقات معنای فیفا را نمی‌دانند، برای من این انجمن بین المللی خانواده فوتبال است. ما متعلق به یک خانواده ایم. این همان چیزی است که هر دو تیم فردابرای آن بازی می کنند. این مهم است.