به گزارش پارس نیوز، مجمع سالیانه کمیته ملی المپیک در تاریخ 25 دی‌ماه 97 برگزار خواهد شد و اعضا درباره مسائل مختلف به صحبت و بررسی خواهند پرداخت. یکی از موارد مهم بررسی اساسنامه جدید این کمیته است.

رضا صالحی امیری دی ماه سال گذشته به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک انتخاب شد.