به گزارش پارس نیوز، و به نقل از سایت ذوب آهن، شریفیان پزشک تیم ذوب آهن درخصوص وضعیت این بازیکن گفت: خوشبختانه با رسیدگی زودهنگام، مصدومیت زهیوی شکل جدی به خود نگرفت و این بازیکن پس از طی چند روز دوران نقاهت با تشخیص پزشک تیم به تمرینات سبزپوشان اضافه خواهد شد؛ اما فعلا تا زمان بهبود به استراحت نیاز دارد.