به گزارش پارس نیوز، به دنبال اظهارات غیر مسئولانه مسیح زاهدی، بازیکن تیم ماشین سازی در خبرگزاری‌ها در خصوص پرداختی های باشگاه و مدیریت، کمیته انضباطی باشگاه تشکیل جلسه داده و در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.
بازیکن تیم ماشین سازی تا زمان تشکیل جلسه و تصمیم نهایی در اختیار باشگاه قرار می‌گیرد.
 باشگاه ماشین‌سازی همچنین مدعی شد که گفته‌های مسیح زاهدی در برخی از خبرگزاری های ورزشی و زیر سوال بردن مدیریت باشگاه و پرداختی های بازیکنان، "خلاف واقع بوده" است.