به گزارش پارس نیوز، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال رای خود درباره پرونده حمیدرضا سوسن آبادی و باشگاه خاتم اردکان صادر کرد.

در این رای آمده است:

گردشکار: جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در وقت فوق‌العاده به منظور رسیدگی به درخواست آقای حمیدرضا سوسن آبادی بازیکن باشگاه خاتم اردکان در لیگ برتر والیبال سال ۱۳۹۶ مبنی بر درخواست الباقی مبلغ قراردادش پیرو جلسه قبلی کمیته انضباطی به تاریخ ۹۶/۹/۲۷ تشکیل است. در جلسه مذکور نماینده‌ای از باشگاه حاضر نگردیده است. لیکن در لایحه ارسالی مورخ ۹۷/۹/۱۸ و مذاکرات تلفنی ۹۷/۹/۱۶ به عدم همکاری باشگاه با نامبرده تصریح نموده‌اند و به صورت یکطرفه قطع همکاری باشگاه را اعلام داشته‌اند. آقای سوسن آبادی در جلسه رسیدگی اظهار نمودند تمایل به ادامه همکاری با باشگاه جهت رفع اختلافات و جلب رضایت بازیکن یاد شده فرصت کافی اعطا گردد که متاسفانه باشکاه خاتم اردکان الباقی مبلغ قرارداد نامبرده را تا کنون پرداخت ننموده است . همچنین نامه ارسالی از سوی کمیته انضباطی از تاریخ ۹۷/۵/۳۰ با قید مهلت ده روزه جهت حل و فصل موضوع مورد امعان نظر واقع نگردده است. بنابراین کمیته انضباطی با لحاظ جمیع جهات با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای نمود.

رای کمیته انضباطی

نظر به اینکه آقای حمیدرضا سوسن‌آبادی در لیگ برتر والیبال سال ۱۳۹۶ با تیم خاتم اردکان مبادرت به انعقاد قرارداد به مبلغ نهصد میلیون ریال‌ نموده است و نظر به اینکه طبق ماده ۸ آئین‌نامه سازمان لیگ باشگاهها مکلفند پایان فصل با بازیکنان تسویه حساب نمایند و مبالغ قراردادشان را بطور کامل پرداخت نمایند . ازطرفی با استناد به قاعده وفاء به عهد و لزوم ایفاء تعهدات و عرف قرار دادهای ورزشی قطع همکاری با بازیکن از سوی باشگاه نمی‌تواند دلیل موجه مبنی بر عدم پرداخت الباقی حق و حقوق قانونی بازیکن تلقی گرددو به غیراز فسخ دو طرفه قرارداد و یا تراضی طرفین ، قطع همکاری یکطرفه خللی در تعهد باشگاه مبنی برپرداخت مبلغ قرارداد بازیکن وارد نمی‌سازد. بنابراین باشگاه خاتم اردکان به پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون ریال بابت الباقی مبلغ قرارداد بازیکن حمیدرضا سوسن‌آبادی محکوم گردید. که مکلف است پس از تسویه حساب با نامبرده نسخه‌ای از صورتجلسه را به فدراسیون ارسال نماید.