به گزارش پارس نیوز، با توجه به اینکه برای اعزام هریک از  تیم های منتخب و یا ملی کشتی ایران به مسابقات بین المللی در بودجه مصوب فدراسیون، اعتبار مشخصی  پیش بینی شده است، افزایش چند برابری نرخ ارز، عدم‌ تخصیص ارز مبادله ای از سوی‌ بانک مرکزی به فدراسیون ها و هزینه های چند برابری خرید بلیت، فدراسیون‌ کشتی را به ناچار و ‌برخلاف برنامه ها و مصلحت های فنی مجبور به اتخاذ سیاست انقباضی جدیدی کرده است.

بر این اساس، به منظور تامین منابع مالی هریک از اعزام های اصلی به مسابقات جهانی، ضرورت دارد چند اعزام تدارکاتی و ‌یا بعضا برخی از اعزام های اصلی دیگر نیز منتفی شود. از این‌رو اعزام تیم منتخب کشتی آزاد ایران به مسابقات بین المللی جام مدوید که به عنوان آخرین مسابقه تدارکاتی و ارزیابی برای تیم ملی کشتی آزاد ایران پیش از حضور در مسابقات جهانی مجارستان از سوی شورای فنی در نظر گرفته شده بود، منتفی شد.

با توجه به شرایط بوجود آمده، نفرات مدنظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت های پیش رو، بر اساس عملکرد فنی کشتی گیران در طول تمرینات، کارنامه خارجی و توان روانی و قدرت جنگندگی آنها در مسابقه با نفرات شاخص جهان در وزن خود و در مجموع میزان بهره مندی از کلاس جهانی مورد ارزیابی کادر فنی و شورای فنی قرار می گیرند.

همچنین برای آماده سازی نفرات جوان و یا با تجربه ای که نیاز به حضور در میدان تدارکاتی دارند، به ناچار از طریق تدابیر کادر فنی در شرایط مشابه مسابقه ای درون اردویی و یا حضور در سایر مسابقات داخلی - ملی موجود، در محدوده زمانی باقی مانده تا مسابقات جهانی استفاده خواهد شد.