به گزارش پارس نیوز، در پی شکایت رحمان رضایی از باشگاه برق جدید شیراز، کمیته وضعیت فدراسیون باشگاه مربوطه را به پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ریال بابت قرارداد و 24/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رحمان رضایی اعلام کرد. این رای غیرقطعی است.