به گزارش پارس نیوز، سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

*شکایت اکبر افشاری از باشگاه پاس همدان

پرداخت مبلغ 430/000/000 ریال بابت قرارداد و 86/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر افشاری (غیرقطعی)

*شکایت مهرداد کریمیان از باشگاه فجر سپاسی شیراز

پرداخت مبلغ 230/000/000 ریال بابت قرارداد و 4/600/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهرداد کریمیان (غیرقطعی)

*شکایت امید سینک از باشگاه استقلال خوزستان

پرداخت مبلغ 970/000/000 ریال بابت قرارداد و 19/400/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق امید سینگ (غیرقطعی)

*شکایت وحید همراز از باشگاه نساجی مازندران

پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال بابت قرارداد و 15/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق وحید همراز (غیرقطعی)

*شکایت مهرداد اسماعیل زاده از باشگاه نساجی مازندران

پرداخت مبلغ 64/000/000 ریال بابت قرارداد و 1/280/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهرداد اسماعیل زاده (قطعی)

*شکایت رضا درویشی از باشگاه بادران تهران

پرداخت مبلغ 1/050/000/000 ریال بابت قرارداد و 21/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رضا درویشی (غیرقطعی)

*شکایت محمدحسن آقابابایی از باشگاه بادران تهران

پرداخت مبلغ از 40/000/000 ریال بابت قرارداد و 800/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمدحسن آقابابایی (قطعی)

*شکایت امیررضا زارع از باشگاه شهرداری بندرعباس

پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت قرارداد و 2/700/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق امیررضا زارع (غیرقطعی)

*شکایت آرش رضاوند از باشگاه نفت تهران

پرداخت مبلغ 700/000/000 ریال بابت قرارداد و 14/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق آرش رضاوند (غیرقطعی)