به گزارش پارس نیوز، 

حقیقتش را که بخواهید آبی های پایتخت در عربستان بسیار وحشت کرده بودند آن ها وقتی در فرودگاه عربستان با ادوات جنگی این کشور روبرو شده بودند ترس آن ها را برداشته بود به گونه ای که فکر می کردن هر آن به آن ها حمله شود و حتی فکر می کردند که جنگی رخ داده است.

در آن لحظات ترسناک هیچکدام از بازیکنان هم لبخندی به لب نداشت و حتی با هم شوخی هم نمی کردند چون قضیه در آن جا کاملا جدی به نظر می رسید هر چند بعد از مدتی که از استرس ها کم شد ولی این سایه سنگین تا مدتی روی بازیکنان بود تا در نهایت استقلال بعد از حدود ۳ ساعت به کویت رسید.