در شرایطی که نفتی ها به دلیل اتفاقات ابتدای فصل با کمبود بازیکن مواجه هستند، امروز با نظر حمید درخشان یک بازیکن جدید در تمرینات این تیم حاضر شد. نسبت فامیلی این بازیکن با بازیکن سابق پرسپولیس باعث ایجاد حاشیه هایی شده است.

میردورقی که برادر مبین میردورقی، بازیکن سابق پرسپولیس محسوب می شود، با نظر حمید درخشان به عنوان بازیکن تستی در تمرینات نفت حاضر شده است. مبین میردورقی همان بازیکنی است که ۲ سال قبل توسط درخشان در پرسپولیس جذب شد و حاشیه هایی نیز در این باره به وجود آمد.

حمید منوچهری، سرپرست نفت در این باره به "هوادار" گفت: از سابقه این بازیکن خبری ندارم. با این حال با نظر درخشان در تمرینات حاضر شده تا در صورت تایید در آینده با ما قرارداد امضا کند. فعلا حضور او به صورت تستی است.