احمد رضا عابدزاده که پس ازحضور در کادر فنی راه آهن،در دو سال گذشته در تیمی حضور نداشته است،این روزها زا در رستوران خود در متل قو سپری می کند.

عقاب آسیا بی توجه به متن و حاشیه فوتبال سعی می کند در آرامش زندگی شخصی اش را پیش ببرد.

او برای مشتریان خود هدایایی را هم در نظر می گیرد تا آنها با یادگاری رستورانش را ترک کنند.