به گزارش پارس به نقل از کاپ اعضای هیات مدیره استقلال معرفی شدند.

بر این اساس عباس کردنوری،شهاب جهانیان،مقداد نجف نژاد،مسعود معینی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره استقلال معرفی شدند.
قرار است عضو پنجم هیات مدیره استقلال به زودی معرفی شود.