آغاز ورود تماشاگران به ورزشگاه های فوتبال پس از آغاز واکسیناسیون سراسری در بسیاری از کشورها، آن هم بعد از یکسال برگزاری بازی بدون تماشاگر، سوژه کارتونی در صفحه اینسایدآرت شد.