این روزها، در فوتبال ایران ، همه از همدیگر شکایت می‌کنند... موضوعی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

کمیته انضباطی