مدیران شهرداری آبادان برای دریافت واکسن ضد کرونا ، نام خود را در فهرست پاکبانان قرار دادند. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی شد.

شهرداری آبادان