ورود کرونای جهش یافته انگلیسی به کشور و رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی از سوی برخی شهروندان که باعث پررنگ تر شدن احتمال بروز موج چهارم بیماری کرونا شده، سوژه کارتونی شد.

موج چهارم بیماری کرونا