پس از یک سال درگیری جهان با ویروس کرونای چینی ، شیوع نوع جدید و خطرناک‌تری از کرونا از کشور انگلیس با شدت و سرعت بیشتر انتقال، یافت.

کرونای جدید