به گزارش پارس نیوز، 
کاریکاتور گرانی, کاریکاتور های سیاسی