به گزارش پارس نیوز، 
 کاریکاتور های سیاسی, کاریکاتور اعتیاد