به گزارش پارس نیوز، 
کاریکاتور درباره فقر و بی پولی در جامعه