به گزارش پارس نیوز، 

قبل از ازدواج :گرفتن پول تو جیبی از بابا

بعد از ازدواج :دادن کل حقوق به خانوم

نتیجه اخلاقی :با سخاوت شدن

قبل از ازدواج :ایستادن در صف سینما و استخر

بعد از ازدواج :ایستادن در صف شیر و نان

نتیجه اخلاقی :آموزش ایستادگی

قبل از ازدواج :رفتن به سفرهای هفتگی

بعد از ازدواج :در حسرت رفتن به پارک سر کوچه

نتیجه اخلاقی :امنیت کامل.

قبل از ازدواج :خوابیدن تا لنگ ظهر

بعد از ازدواج :بیدار شدن زودتر از خورشید

نتیجه اخلاقی :سحر خیز شدن

قبل از ازدواج :رفتن به سفر بی اجازه

بعد از ازدواج :رفتن به حیاط با اجازه

نتیجه اخلاقی :با ادب شدن

قبل از ازدواج :خوردن بهترین غذاها بی منت

بعد از ازدواج :خوردن غذا های سوخته با منت

نتیجه اخلاقی :متواضع شدن

قبل از ازدواج :استراحت مطلق بی جر و بحث

بعد از ازدواج :کار کردن در شرایط سخت

نتیجه اخلاقی :ورزیده شدن

قبل از ازدواج :رفتن به اماکن تفریحی

بعد از ازدواج :سر زدن به فامیل خانوم

نتیجه اخلاقی :صله رحم

قبل از ازدواج :آموزش گیتار و سنتور و غیره

بعد از ازدواج :آموزش بچه داری و شستن ظرف

نتیجه اخلاقی :آموزش های کاربردی و مفید