به گزارش پارس نیوز، 

ترامپ خواستار تامین هزینه جنگی امریکا از سوی اعراب متمول شد.