به گزارش پارس نیوز، 

2.jpg

نکات مهم:

سود مشارکت در این طرح 15 و سود انصراف 12 درصد است.

قیمت نهایی در پیش فروش خودروها با قیمت روز شرکت می باشد.

شرایط ذکرشده فاقد صلح می باشد.