به گزارش پارس نیوز، آزاده نامداری در اینستاپستنش نوشت:

 

گر نمی آمیخت با ظاهرپرستی دین ما

سایه ی نفرین نمی افتاد بر آمین ما

 

در تقلای عبادت غافل از مقصد شدیم

 

از سفر واداشت مارا توشه ی سنگین ما

 

.

عشق را گفتم چرا برمن نبستی راه،گفت

 

راه بر گمراه بستن نیست در آئین ما

 

.

 

بی تو چون بیمار زیر دست عقل افتاده ایم

این طبیب ای کاش برمیخواست ازبالین ما

 

.

 

از”کتاب”فاضل نظری.