به گزارش پارس نیوز، فاطمه گودرزی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

با استاد مسعودفروتن عزیز در یک برنامه مستند.

 

اینستا