به گزارش پارس نیوز، 
 نسرین مقانلو با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

هیچوقت برای فهمیده شدن

فریاد نزنید!

آنکه شما را بفهمد،

صدای سکوتتان را

بهتر میشنود.

جبران_خلیل_جبران

اینستا