به گزارش پارس نیوز، المیرا شریفی مقدم گوینده شبکه خبر درباره سوتی خنده دارش توضیح داد.

این گوینده در زمان خواندن خبری درباره سامانه موشکی به اشتباه آن را سامانه پوشکی خوانده بود.

المیرا شریفی مقدم نوشت:

*****

چشمم به کلمه پیشنهاد افتاد پ اومد روی زبونم. ببخشید دیگه. انقدر که دنبال قیمت پوشک بودم.


متن منتشر شده توسط المیرا شریفی مقدم

متن منتشر شده توسط المیرا شریفی مقدم