به گزارش پارس نیوز، 

مجموعه تئاتر شهر که در هفته گذشته آمار تفکیکی خود را به شرح ذیر اعلام کرد:

- تماشاخانه اصلی: نمایش «شاه لیر» به کارگردانی مسعود دلخواه طی 36 اجرایی که پشت سر گذاشت میزبان 14 هزار و 448 تماشاگر بوده است که پنج هزار و 447 بلیت تمام بها، دو هزار و 12 بلیت نیم بها، سه هزار و 468 بلیت با تخفیف و سه هزار و 521 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت بلیط 70 هزار تومان رقم 6 میلیارد و 348 میلیون و 500 هزار ریال ثبت شده است.

- تماشاخانه چهارسو: میزبان 2 نمایش « فاندو و لیز» و «پرومته طاعون »بوده است.

نمایش «فاندو و لیز» به کارگردانی هوشمند هنرکار طی 12 اجرا میزبان 419 تماشاگر بوده است که 100 بلیت تمام بها، 73 بلیت نیم بها، 12بلیت با تخفیف و 234 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 30 هزار تومان رقم 43 میلیون و 830 هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «پرومته طاعون» به کارگردانی شهاب آگاهی که وارد هفته دوم اجرای خود شد طی 11 اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان 593 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 256 بلیت تمام بها، 38 بلیت نیم بها، 71 بلیت با تخفیف و 228 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 30 هزار تومان رقم 99 میلیون و 540 هزار ریال ثبت شده است.

- تماشاخانه قشقایی: نمایش «مردی به نام دایک» به کارگردانی مهدی میامی طی 13 اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان 714 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 377 بلیت تمام بها، 22 نیم بها، و 315 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 30 هزار تومان رقم 116 میلیون و 400 هزار ریال ثبت شده است.

- تماشاخانه سایه: نمایش «خرده نان» به کارگردانی کوروش سلیمانی که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 14 اجرا که پشت سر گذاشته 970 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 574 بلیت تمام بها، 110 بلیت نیم بها ، 36 بلیت تخفیف دار و 250 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 30 هزار تومان رقم 197 میلیون و 340 هزار ریال ثبت شده است.

- پلاتو اجرا: نمایش «ایستگاه ابری» به کارگردانی علیرضا کلاهچیان که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 4 اجرا که پشت سر گذاشته 112 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 49 بلیت تمام بها، 22 بلیت تخفیف دار و 41 بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت 15 هزار تومان رقم 9 میلیون و 550 هزار ریال ثبت شده است.

- تماشاخانه سنگلج: در این تماشاخانه نمایش «قحط الرجال» به کارگردانی محمدرضا آزادفر به صحنه است که تا 30 آذرماه میزبان یک هزار و 762 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 472 بلیت تمام بها ،396 بلیت نیم بها، 243 بلیت تخفیف دار و 651 بلیت میهمان ارائه شده که جمع فروش این نمایش با قیمت 25 هزار تومان 216 میلیون و 100 هزار ریال بوده است.

این تماشاخانه پذیرای نمایش «بنگاه تاترال» به کارگردانی نسیم تاجی نیز است که تا 30 آذرماه میزبان 660 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 197 بلیت تمام بها، 374 بلیت نیم بها و 224 بلیت میهمان ارائه شده که جمع گیشه 10 روز فروش این نمایش با قیمت 25 هزار تومان 83 میلیون و 625 هزار ریال ثبت شده است.

تالار هنر: 1- نمایش «سفر به آینده» به کارگردانی محمد عبدی که 35 اجرای خود را پشت سر گذاشته است پذیرای سه هزار و 25 تماشاگر بوده است. برای این نمایش یک هزار و 163 بلیت تمام بها، 637 بلیت نیم بها، 521 بلیت تخفیف دار و 704 بلیت میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیط 20 هزار تومانی در گیشه 374 میلیون و 450 هزار ریال فروش داشته است.

2- نمایش «از کجا اومدیم» به کارگردانی محمد عاقبتی که اجرای خود را به پایان برد، طی 32 اجرا پذیرای سه هزار و 263 تماشاگر بوده است. برای این نمایش دو هزار و 3 بلیت تمام بها، 852 بلیت نیم بها، 74 بلیت تخفیف دار و 334 بلیت میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیط 20 هزار تومانی در گیشه 496 میلیون و 900 هزار ریال فروش داشته است.

انتهای پیام/