به گزارش پارس نیوز، 

 آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه‌های اداره کل هنر‌های نمایشی (مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر) تا روز ۲۳ آذرماه مشخص شد.

 آمار تفکیکی تئاتر شهر

تماشاخانه‌ی اصلی: نمایش «شاه لیر» به کارگردانی «مسعود دلخواه» که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده است طی ۳۰ اجرا میزبان ۱۲۸۳۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۴۷۷۵ بلیط تمام بها، ۱۷۱۷ بلیط نیم بها، ۳۲۵۵ بلیط با تخفیف و ۳۰۹۱ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۷۰ هزار تومان، رقم ۵ میلیارد ۶۶۶ میلیون و ۵۰ هزار ریال ثبت شده است.

 تماشاخانه چهارسو

نمایش «فاندو و لیز» به کارگردانی «هوشمند هنرکار» که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی ۷ اجرا میزبان ۲۵۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۶۰ بلیط تمام بها، ۴۲ بلیط نیم بها، ۱۲ بلیط با تخفیف و ۱۴۴ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان، رقم ۲۷ میلیون و ۱۸۰ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «پرومته طاعون» به کارگردانی «شهاب آگاهی» که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی ۶ اجرا میزبان ۲۸۷ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۸۷ بلیط تمام بها، ۵ بلیط نیم بها، ۷۱ بلیط با تخفیف و ۱۲۴ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۴۳ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال ثبت شده است.

 تماشاخانه قشقایی

نمایش «مردی به نان دایک» به کارگردانی «مهدی میامی» که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی ۸ اجرا میزبان ۵۴۶ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۳۲۴ بلیط تمام بها، ۱۱ بلیط نیم بها، و ۲۱۱ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان، رقم ۹۸ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «اجراخوانی» به کارگردانی «گلچهره دامغانی» که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی ۴ اجرا میزبان ۴۶۰ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۳۲۰ بلیط تمام بها، ۷۵ بلیط نیم بها، و ۶۵ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۲۵ هزار تومان، رقم ۸۹ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال ثبت شده است.

 تماشاخانه سایه

نمایش «خرده نان» به کارگردانی «کوروش سلیمانی» که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی ۸ اجرا میزبان۵۴۲ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۳۵۰ بلیط تمام بها، ۲۱ بلیط نیم بها، ۲۳ بلیط تخفیف دار و ۱۴۸ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان، رقم ۱۱۳ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال ثبت شده است.

 تماشاخانه سنگلج 

این تماشاخانه پذیرای نمایش «بنگاه تاترال» به کارگردانی «نسیم تاجی» است که ۲۳ آذرماه میزبان ۳۳۶ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۷۱ بلیط تمام بها ۳ بلیط نیم بها، و ۱۶۲ بلیط میهمان ارائه شده که برای جمع گیشه ۵ روز فروش این نمایش، ۴۳ میلیون و ۱۲۵ هزار ریال ثبت شده است.

این تماشاخانه پذیرای نمایش «قحط الرجال» به کارگردانی «محمدرضا آزادفر» است که تا ۲۳ آذرماه میزبان ۱۱۲۱ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۲۵۷ بلیط تمام بها، ۲۳۶ بلیط نیم بها، ۲۴۳ بلیط تخفیف دار و ۳۸۵ بلیط میهمان ارائه شده که جمع گیشه ۸ روز فروش این نمایش، ۱۴۲ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال ثبت شده است.

 تالار هنر 

 نمایش «سفر به آینده» به کارگردانی «محمد عبدی» که ۳۲ اجرای خود را پشت سر گذاشته است پذیرای ۲۸۰۰ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۰۷۷ بلیط تمام بها، ۵۶۳ بلیط نیم بها، ۵۰۶ بلیط تخفیف دار و ۶۵۴ بلیط میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیط ۲۰ هزار تومانی در گیشه،۳۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «از کجا اومدیم» به کارگردانی «محمد عاقبتی» که ۲۹ اجرای خود را پشت سر گذاشته است پذیرای ۳۰۰۶ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۸۶۴ بلیط تمام بها، ۷۶۴ بلیط نیم بها، ۷۴ بلیط تخفیف دار و ۳۰۴ بلیط میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیط ۲۰ هزار تومانی در گیشه، ۴۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

انتهای پیام/